Betingelser

Salgsbetingelser:

Levering:

Alle ordrer er i utgangspunktet å betrakte som henteordre eller butikksalg, og regnes derfor ikke som netthandel. Det vil derfor ikke bli gitt angrefrist på bestillingsvarer.

Som en ekstra service til kundene kan frakt eller levering avtales. Sjekk Frakt og levering for nærmere informasjon.

Priser:

Alle priser i på nettsiden er med forbehold om trykkfeil, endrede priser hos leverandører og større valutasvinginger, og vi forbeholder oss retten til å kansellere en ordre på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjoner hos underleverandører. Dette gjelder selvsagt begge veier, og kjøper vil bli underrettet om dette før faktura utstedes.

Priser på offisielle tilbudsdokumenter og fakturaer er bindende i 14 dager, dog ikke lengre enn betalingsfristen på faktura. Prisene forutsetter at den tilbudte ”pakken” leveres komplett. Dersom komponentdeler av tilbudet tas ut vil prisene således kunne bli endret.

Betaling:

Alle ordrer skal i utgangspunktet betales på forskudd, men lagervarer kan selges mot kontant betaling. Ordrer som ikke er betalt innen 10 dager fra fakturadato, vil bli kansellert.

Offentlige institusjoner og statlige selskaper innvilges 30 dagers betalingsfrist fra leveringsdato. Godkjente kredittkunder kan få opp til 10 dagers betalingsfrist fra leveringsdato. Ved overskridelse av betalingsfristen belastes kunden etter gjeldende satser.

Garanti:

Garanti dekker feil i fabrikasjon. Feil oppstått som følge av normal slitasje dekkes ikke av garantien. Den generelle garanti gjelder i 12 måneder fra levering. For forbrukerkunder er garantitiden 24 måneder. Enkelte produkter kan ha lengre garantitid, så ta kontakt hvis du er i tvil.

Garantien gjelder ikke når betalingsbetingelsene ikke er oppfylt eller at produktet er reparert eller endret av kunden, skader og/eller feil er oppstått på grunn av transport, feil behandling etc. Ved reklamasjon forbeholder vi oss retten til å reparere eller erstatte produktet. Garantiansvaret er begrenset til det solgte produkt, og gjelder ikke for feil eller ødeleggelser på annet utstyr eller eiendom. All frakt i forbindelse med reklamasjonen bekostes av kunden.

Retur/reklamasjon:

Dersom en vare er beskadiget når du mottar den, skal du umiddelbart gi beskjed til transportør. Om denne ikke påtar seg ansvaret skal du kontakt oss.

Lagervarer kan byttes inntil 14 dager etter levering, dersom de fremstår som ubrukt og i original forpakning. Hvis varen har forsegling, skal denne være ubrutt. Bestillingsvarer byttes i utgangspunktet ikke, men ta kontakt så ser vi hva vi får til.

Ut over dette, aksepterer vi ikke retur av varer uten i spesielle tilfeller. All retur, enten det gjelder reklamasjon eller andre grunner, skal avtales med oss på forhånd. Retur, uansett årsak, skal inneholde et følgeskriv som beskriver årsaken til returen og med spesifikasjon av faktura- og/eller ordrenummer samt kontaktperson hos kunden, med telefonnummer.  Returforsendelser skjer for kjøpers regning og risiko. Feilleveringer fra oss returneres selvsagt uten kostnad for kunden.

Leveringstid:

Vi kan ikke garantere for leveringstiden for våre leverandører. Vanlig leveringstid er ca 1 uke fra bestilling, og litt lenger i tiden før jul og i sommerferien.

Ved kjøp av bestillingsvarer tas det forbehold om at leverandøren har varene på lager. Ved leveringsproblemer vil kjøper bli kontaktet slik at vi kan finne en god løsning på problemet.

Salgspant:

Det utleverte utstyr og materiell forblir selgers eiendom inntil det er betalt i sin helhet, inklusive evt. renter og omkostninger. Salgspanten gjelder også så lenge krav på godtgjørelse for reparasjoner eller andre omkostninger i forbindelse med varens levering ikke er betalt. Vi forbeholder oss også retten til å ta tilbake varen hvis kunden misligholder sin betalingsplikt etter avtalte betingelser. Kjøper er uberettiget til å råde over salgsgjenstanden, rettslig eller faktisk, på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller selgerens dekningsgang.

Force majeure:

Følgende omstendigheter fritar selger for ansvar, dersom det medfører at avtalen ikke kan oppfylles, og at dette ikke kunne forutses når avtalen ble inngått. Arbeidskonflikt og andre omstendigheter som partene ikke kan råde over så som konkurser, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslag, valutarestriksjoner, opprør, knapphet på transportmidler, allmenn vareknapphet. Samme unntak gjelder også i forhold til underleverandører.

Forbehold:

Det tas forbehold mot eventuelle skrive- og trykkfeil i spesifikasjoner, bilder og priser, samt prissvingninger og lagersituasjoner hos underleverandører.

 

Ved kjøp aksepterer du som kjøper disse betingelser, unntak må avtales og bekreftes skriftlig fra selger.

 


 

Utleiebetingelser

Levering:

All utleie er fritt hentet og returnert hos Michelsens Musikkservice (heretter kalt MM). Besørger MM transport, tilkommer fraktkostnad. Dersom leietaker står for transport, skal transport foregå i egnet kjøretøy og på forsvarlig måte. Utleier påberoper seg retten til å godkjenne transporten.

MM er ansvarlig for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved levering. Evt. mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtale, såfremt MM innen rimelig tid sørger for å bringe forholdet i orden. Leietager kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. MM påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstra kostnader leietaker måtte påberope seg som følge av svikt på noe av det innleide utstyret.

MM har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. Utstyret må aldri innebygges i, eller sammenføres med, annen fast eiendom.

Betaling:

Leiebeløpet betales umiddelbart ved bestilling, mens evt. depositum senest betales ved leieperiodens start. Offentlige institusjoner kan innvilges 30 dagers betalingsutsettelse, og behøver ikke å stille med depositum. Mislighold av betalingsbetingelsene er å betrakte som kontraktsbrudd.

Avbestilling av utstyret kan normalt skje innen 7 dager før leieperiodens start. Avbestilling 7-2 dager før leieperiodens start vil bli debitert leietaker med 50 % av avtalt leiebeløp. Avbestilling mindre enn 48 timer før leieperiodens start vil bli debitert med 90 % av avtalt beløp.

Priser:

Leieprisen beregnes til enhver tid på grunnlag av utleiers fastsatte priser. Den tiden utstyret er utleid kalles leieperioden, med dette menes den tid utstyret har vært borte fra utleiers lokaler og rådighet. Leieprisen inkluderer ikke lessing og lossing av biler.

En eventuell forlengelse av leieperioden må avtales med MM. For sen tilbakelevering av utstyr debiteres med utleiers fastsatte leiepriser. Er ikke utstyret tilbakelevert innen 7 dager etter leieperiodens utløp, og det ikke foreligger noen utvidelse av leieavtalen eller annen klar avtale om retur, forbeholder MM seg retten til å avhente utstyret for leietakers regning. Hvis MM ikke gis tilgang til utstyret, vil MM melde utstyret stjålet.

Leietakers plikter:

Leietaker er forpliktet til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Utleid utstyr kan kun brukes av leietaker eller hans representant(er). Framleie skal kun skje etter skriftlig avtale. Utstyret skal ikke, under noen omstendighet, bringes ut av Norge.

Leietaker er pliktig å forsikre utstyret fra det øyeblikket utstyret forlater MM sine lokaler til det returneres MM. Forøvrig er leietaker ENEANSVARLIG for all skade som oppstår på innleid utstyr, uansett skadetype og årsak. Utstyret skal ikke benyttes utendørs, i fuktige eller støvete miljøer uten utleiers skriftlige samtykke. MM skal straks informeres om eventuelle skader, og tyveri/hærverk skal i tillegg meldes til Politiet.

Leietaker er ubetinget forpliktet til å tilbakelevere alt utstyret ved leieperiodens slutt, og er ikke berettiget til under noen omstendigheter å foreta tilbakeholdelse av utstyret til sikring mot eventuelle krav mot utleier, uansett hvilken årsak.

Tilbakelevering:

Tilbakelevering av utstyret i sin helhet, eller deler av utstyret før utløpet av den avtalte leieperiode vil ikke, uten spesiell avtale om dette, berettige til nedsettelse av leien.

Det leide utstyret skal ved tilbakelevering være i samme stand som ved henting/avlevering. All rengjøring, kveiling av kabler og tilbakestilling til samme stand som ved avhenting debiteres leietaker til utleiers gjeldene timesatser.

Tilbakelevert defekt utstyr repareres av MM eller samarbeidspartnere, og reparasjonskostnaden belastes leietakeren. Ved skade blir leietakerens depositum holdt tilbake til reparasjonskostnaden er klarlagt.

Utleiers rettigheter:

Utleier har til enhver til rett til å besiktige det utleide utstyret. Hvis utleier skulle finne at leietaker benytter utstyret ulovlig eller på en uforsvarlig måte, kan utleier umiddelbart, og uten økonomisk kompensasjon til leietaker, avhente utstyret for leietakers regning.

Utleier har rett til å heve leieprisen, hvis grunnen er endringer i offentlige avgifter.

Utleier er ikke ansvarlig for forsinkelser/leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor utleiers kontroll, og som det ikke er naturlig å forutse, og det kan i den forbindelse ikke reises krav om hel eller delvis erstatning mot MM.

Følgende omstendigheter fritar selger for ansvar, dersom det medfører at avtalen ikke kan oppfylles, og at dette ikke kunne forutses når avtalen ble inngått. Arbeidskonflikt og andre omstendigheter som partene ikke kan råde over så som konkurser, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslag, valutarestriksjoner, opprør, knapphet på transportmidler, allmenn vareknapphet. Samme unntak gjelder også i forhold til underleverandører.

 

Alle avvik fra disse betingelsene er ikke gyldig med mindre de er avtalt skriftlig. 

 


 

De fastsatte leieprisene gjelder for 1 døgns leie. Påfølgende døgn rabatteres med 50 %. Ved leie ut over 7 dager, avtales pris og betalingsbetingelser basert på leietidens lengde.
 
MMs timesats 2012: kr 240,- + mva, uavhengig av arbeidets art.
 (NB! Timesatsen gjelder ikke for MMs eksterne leverandører, som har egne satser)

Satt opp med OpenCart av dominic.no - Michelsens Musikkservice © 2010-2021